My Articles

ตีพิมพ์ในวารสาร
 - มารยาท โยทองยศ และวิธัญญา วัณโณ. 2558. ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และสุขภาวะของบุคคล: การวิเคราะห์อภิมาณ. วารสาร BU Academic Review. link
 - มารยาท โยทองยศ และณัฎฐนุช มั่นสาคร. 2554. การเปรียบเทียบผลการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ. วารสาร BU Academic Review. link
 - ภัทรพร เฉลิมบงกช และมารยาท โยทองยศ. 2553. ทัศนคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน: กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่. วารสาร BU Academic Review. link

ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ

อุษณี ลลิตผสาน และมารยาท โยทองยศ. 2555. การพัฒนามาตรวัดการฟื้นคืนได้. 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
 link 

 - ระวิวรรณ แสงฉาย, ล้ำศักดิ์ ชวณิช, อุดมศักดิ์ คงเมือง, ยุวดี จอมพิทักษ์ มารยาท โยทองยศ พิมพ์สินี นาวานุรักษ์ และพณิษนันท์ งามสม. 2558. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

บทความเผยแพร่

- มารยาท โยทองยศ และปรานี สวัสดิสรรพ. 2552. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัย. link
- มารยาท โยทองยศ. 2553. การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย. link

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- การจัดกลุ่มค่าของตัวแปรใหม่ด้วยโปรแกรม SPSS link
- การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ link
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น link 
- การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่าน link
- การเตรียมแฟ้มข้อมูลจาก MS Excel link
- การหาขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*power link
- เอกสารประกอบการอบรมการใช้โปรแกรม SmartPLS สำหรับ PLS-SEM ดาวน์โหลด

ใช้จริง


Comments